kbtcDB Article


ข้อมูลย้อนหลังข่าวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ลง/ออก                                รายการ ฝ่ายงาน...
02:06:2560 ประกาศกำหนดการและรายละเอียดการแก้กิจกรรม (ภาค ก.)  
    ประจำปีการศึกษา 2/2559
[23:02:2560]
กิจกรรมนักเรียนฯ
02:06:2560 ประกาศกำหนดการและรายวิชาที่ทำการเปิดสอนภาคฤดุร้อน
    ปลายปี ประจำปีการศึกษา 2559
[16:02:2560]
วัดผลและประเมินผล
02:06:2560 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
    [22:09:2559]
งานทะเบียน
02:06:2560 กำหนดการแก้กิจกรรม (ภาค ข.) ปีการศึกษา 1/2559 
    [15:09:2559]
กิจกรรมนักเรียนฯ
08:09:2559 กำหนดการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองและเข้าค่ายคุณธรรม
    ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559วันที่ 12-14 พ.ค. 2559
     ณ วท.กบ.กระบี่ [29:04:2559] 
กิจกรรมนักเรียนฯ
16:05:2559 ประกาศกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน 2/2558
    [01:03:2559]
งานกิจกรรม
16:05:2559 กำหนดแก้กิจกรรม (ภาค ข.) 2/2558 [23:02:2559] งานกิจกรรม
16:05:2559 กำหนดแก้กิจกรรม (ภาค ก.) 2/2558 [12:02:2559] งานกิจกรรม
16:05:2559 ประกาศการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปลายปี ปีการศึกษา2558
    รอบที่ 1 วันที่ 7-30 มี.ค. 2559
    รอบที่ 2 วันที่ 4 เม.ย.ถึงวันที่ 3 พ.ค. 2559 [5:2:2559] 
งานกิจกรรม
16:05:2559 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี
    ประจำปีการศึกษา 2559 [21:12:2559]
งานแนะแนวฯ
16:05:2559 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส.
    ประจำปีการศึกษา 2559 รอบโคตา [21:12:2559]
งานแนะแนวฯ
16:05:2559 กำหนดการแก้กิจกรรม (ภาค ข.) กรณีพิเศษ ภาคเรียนที่ 2
    ปีการศึกษา 2558 [16:11:2558]
งานกิจกรรม
09:12:2558  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำ
     ภาคเรียน 2/2558
[30:10:2558]
งานแนะแนวฯ
09:12:2558  ประกาศกำหนดการแก้กิจกรรม ภาค ข. 1/2558 [28:08:58] งานกิจกรรม
09:12:2558  ประกาศกำหนดการแก้กิจกรรม ภาค ก. 1/2558 [28:08:58] งานกิจกรรม
09:12:2558  ดาวน์โหลดสมุดรรายงานประจำตัว สำหรับนักเรียน
     แก้กิจกรรม ส่ง จนท.งานกิจกรรมฯ
[28:08:2558]
งานกิจกรรม
09:12:2558  ประกาศ กยศ.กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืม
     เพื่อการศึกษา 2558
[09:03:2558]
งานแนะแนวฯ
15:05:2558 ประกาศเลื่อนวันปัจฉิมนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2558
    เป็นวันที่ 15 พ.ค. 2558 ณ ห้องอินทนิล วท.กบ.[06:05:58]
งานทวิภาคี
15:05:2558 ประกาศกำหนดแก้กิจกรรม (ภาค ก. และภาค ข.) ภาคเรียนที่
    2  ปีการศึกษา 2557 (รอบ 3)
[17:04:2558]
งานกิจกรรมฯ
20:04:2558 ประกาศกำหนดการแก้กิจกรรม (ภาค ก.) ภาคเรียนที่ 2/2557
     [20:03:2558]
งานกิจกรรมฯ
20:04:2558 ประกาศกำหนดการแก้กิจกรรม (ภาค ข.) ภาคเรียนที่ 2/2557
    รอบ
2 [20:03:2558]
งานกิจกรรมฯ
20:04:2558 ประกาศกิจกรรมค่ายพักแรมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เดินทาง
    วันที่ 27-29 มี.ค. 2558 ณ ค่ายทหารนาวิกโยธิน แหลมหางนาค
    /ดาวน์โหลดข้อมห้ามและการปฎิบัติตนของผู้เข้าค่ายฯ

    [10:03:58]
งานกิจกรรมฯ
20:04:2558 ประกาศกำหนดการแก้กิจกรรม (ภาค ข.) ภาคเรียนที่ 2/2557
    [26:01:2558]
งานกิจกรรมฯ
   ข้อมูลย้อนหลังข่าวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2556
26:05:2557  กำหนดรายละเอียดการแก้ผลกิจกรรมทั้งภาค ก และภาค ข
     ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
[17:04:57]
กิจกรรม น.ร.
26:05:2557  กำหนดผลแก้กิจกรรม (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2/2556
     [20:03:57]
กิจกรรม น.ร.
26:05:2557  ดาวน์โหลดสมุดรายงานประจำตัว สำหรับนักศึกษาแก้กิจกรรม
     จัดส่งเจ้าหน้าที่กิจกรรม
[18:10:56]
กิจกรรม น.ร.
27:03:2557 กำหนดการและรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี
    การศึกษา 2556
[18:02:57]
งานวัดผลฯ
27:03:2557 กำหนดการรับใบ รบ. และใบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่
    2/2556
[17: 02:57]
ทะเบียน
27:03:2557 ประกาศกำหนดแก้ผลกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556 [12:02:57] งานกิจกรรมฯ
27:03:2557 ตารางห้องสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 [11:02:57] งานวัดผลฯ
11:02:2557 ประกาศให้นักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุดที่ 10
    ธ.ค. 2556
พัฒนากิจกรรมฯ
11:02:2557 ประกาศการแก้ผลกิจกรรมกรณีพิเศษ ภาคเรียนที่2/2556
    แบบฟอร์มคำรองขอแก้กิจกรรม วันที่ 19-20 พ.ย. 2556
    [14:01:2556]
พัฒนากิจกรรมฯ
14:11:2556 การแก้ผลกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนกลางภาคเรียน 2556 
    รายละเอียด/กำหนดการ
 
 กิจกรรม
14:11:2556  ให้นักเรียนนักศึกษา เข้าประเมินตามแบบคุณภาพการเรียน
     การสอนตามตัวบ่งชี้ที่ 15 และ 18 ให้เสร็จภายในเดือน
     กุมภาพันธ์ 2556
 งานประกันฯ
21:10:2556 ประกาศ การขอสอบปลายภาค 1/2556 ของนักเรียน นักศึกษา
    ยื่นคำร้องภายในวันที่ 21 ก.ย. 2556
งานแนะแนวฯ
21:10:2556 การขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา 2/2556 ดำเนินการ
    ด่วนตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 2556 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานแนะแนวฯ
21:10:2556 ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2556
    ทุกแผนกวิชา
ทะเบียน 
21:10:2556 ประกาศ กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
    [10:09:2556]
ทะเบียน
28:08:2556 ประกาศ นักศึกษาเร่งดำเนินการกู้ยื้มเงินในปีการศึกษา 2556
    - รายละเอียดผู้กู้รายใหม่  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
    - รายละเอียดผู้กู้รายเก่า  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
    นักศึกษาควรดำเนินการผ่านระบบ www.studentloan.ro.th
    ก่อน 30 มิ.ย. 2556 ด่วน
งานแนะแนวฯ
28:08:2556 กำหนดวันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2556  [11:03:2556] ทะเบียน
   
ข้อมูลย้อนหลังข่าวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2555
 
05:04:2556 สมุดรายงานประจำตัว สำหรับนักศึกษาแก้กิจกรรม
    จัดส่งงานกิจกรรม น.ร.-น.ศ. ปี 2555
กิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
05:04:2556 กำหนดการแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556 [26:02:2556] ทะเบียน
16:11:2555 กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555 (ล่าช้า) ทะเบียน
16:11:2555 กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555 ทะเบียน
16:11:2555 กำหนดประกาศผลการเรียน สอบแก้ตัว 0 มส. ของนักศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
วัดผลฯ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 195.96 KBs
Upload : 2012-11-05 11:23:48
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


kbtcDB
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.025346 sec.