kbtcDB Article


ข้อมูลย้อนหลังข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ลง/ออก                                        รายการ ฝ่ายและงาน
29:11:2560 ประชาสัมพันธ์งาน 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2561 [09:11:2560] งานวิจัย
29:11:2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้ารับการ
    สรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อ
    งานวิทยาศาสตร์
[26:09:2560]
งานวิจัย
29:11:2560 ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
    ครั้งที่ 2
[19:09:2560]
งานวิจัย
29:11:2560 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
    อนุรักษ์พลังงาน
[13:09:2560]
งานวิจัย
29:11:2560 การขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
    Enjoy Science 
[12:09:2560] 
งานวิจัย
29:11:2560 กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
    [06:09:2560]
งานทะเบียน
29:11:2560 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และร่วมกิจกรรมประกวด
    สิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา
[21:08:2560]
งานวิจัย
29:11:2560 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [01:08:2560] งานประชาสัมพันธ์
29:11:2560 ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Enjoy
    Science:Young Makers Conterst
[01:08:2560]
งานวิจัย
25:09:2560 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนมิถุนายน 2560 [04:07;2560] งานประชาสัมพันธ์
25:09:2560 ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการ
    ประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10
    และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับ
    นานาชาติ ครั้งที่ 5 ฯ
[04:07:2560]
งานวิจัย
25:09:2560 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    การเกษตรและอาหาร
[19:06:2560]
งานวิจัย
25:09:2560 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและข้อเชิญร่วมการประชุมชี้แจง
    กรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
[06:06:2560]
งานวิจัย
25:09:2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 'พัฒนาคุณภาพการเขียนข้อเสนอ
    งานวิจัยอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562'
[06:06:2560]
งานวิจัย
25:09:2560 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการประชุมสัมมนาและ
     นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ฯ
[06:06:2560]
งานวิจัย
25:09:2560 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย CSNP Journal
    [06:06:2560]
งานวิจัย
25:09:2560 ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ การคัดเลือกข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่
    ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
    สำนักงาน ก.คศ.ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
[11:05:2559]
อศจ.กระบี่
04:07:2560 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    [31:05:2560]
งานประชาสัมพันธ์
04:07:2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
    สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ [
29:05:2560]
งานวิจัย
04:07:2560 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
    การกีฬา ประจำปี 2560
[25:05:2560]
งานวิจัย
04:07:2560 เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุ
    เหลือใช้ ประจำปี 2560
[25:05:2560]
งานวิจัย
04:07:2560 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
    (นวท.) ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)
[17:05:2560]
งานวิจัย
04:07:2560 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand 
    Research Symposium 2017
[16:05:2560]
งานวิจัย
04:07:2560 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้ส่งอายุ
    กิจกรรม 45 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    [16:05:2560]
งานวิจัย
04:07:2560 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม
    บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
    สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
[16:05:2560]
งานวิจัย
01:06:2560 ขอเชิญส่งข้อเสนอพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    อาชีวศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 

    [27:04:2560]
งานวิจัย
01:06:2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงาน 'ประชารัฐร่วมพัฒนา
    สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา'การประกวดสิ่งประดิษฐ์
    คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560
[28:03:2560]
งานวิจัย
01:06:2560 กำหนดประกาศผลการเรียน,สอบแก้ตัว 0,มส.ของนักเรียน
    นักศึกษาภาคเรียนที่2/2559
[14:03:2560]
งานวัดผลและประเมินผล
01:06:2560 ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัย
    แห่งชาติประจำปี 2560
[07:03:2560]
งานวิจัย
01:06:2560 ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    [07:03:2560] 
งานวิจัย
01:06:2560 การเข้าร่วมประกวดผลงานสอ่งประดิษฐ์ โครงการรางวัล
    นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2560
[01:03:2560]
งานวิจัย
03:04:2560 ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนมกราคม 2560
    [16:02:2560]
งานวิจัย
03:04:2560 ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัย
    แห่งชาติประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
    ประจำปี 2561
[15:02:2560] 
งานวิจัย
03:04:2560 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัล
    นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานนักวิจัย รางวัลวิทยา
    นิพนธ์ประจำปี 2560ฯ
[15:02:2560]
งานวิจัย
03:04:2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 'สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่'
    [06:02:2560]
งานวิจัย
03:04:2560 ประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2560 และขอเชิญประชุมสมัครเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ
    เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
    โดยใช้กระบวนการวิจัย
[15:02:2560]
งานวิจัย
03:04:2560 ประกาศ ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือก
    การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี
    พ.ศ. 2560
[06:02:2560]
งานวิจัย
03:04:2560 ขอเชิญเข้ารวมโครงการประชุมสัมมนาและนำเสนอ
    ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ
    ครั้งที่ 5ฯ
[06:02:2560]
งานวิจัย
15:02:2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560
 
    [02:02:2560] 
งานวิจัย
15:02:2560 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริม
    และสนับสนุนการวิจัยฯ
[26:01:2560]
งานวิจัย
15:02:2560 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาในงาน'วันนักประดิษฐ์
    ประจำปี 2560'
[20:01:2560]
งานวิจัย
15:02:2560 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
    ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 ฯ
[20:01:2560]
งานวิจัย
15:02:2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
    การประชุมวิชาการระดับชาติ 'เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย'
    ครั้งที่ 7
[06:12:2559]
งานวิจัย
06:02:2560 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่องการจัดทำ
    ข้อเสนอการวิจัยและรายงานผลการวิจัย
[19:01:60]
งานวิจัย
06:02:2560 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม
    สถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี
    2560
[19:01:2560]
งานวิจัย
06:02:2560 ขอเชิญส่งข้อเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
    การสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
    ประจำปีงบประมาณ 2560
[13:01:2560]
งานวิจัย
06:02:2560 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง
    การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
    ประจำปี 2560
[13:01:2560]
งานวิจัย
06:02:2560 ขอแจ้งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ
    เครือข่ายวิชาชีพครู PLC ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

    [13:01:2560]
งานวิจัย
06:02:2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม 'ประกวดผลงานโครงงาน
    นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา' ในงาน
    ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2560
[13:01:2560]
งานวิจัย
06:02:2560 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม
    สถานศึกษาเข้าร่วมคัดสรรกับครุสภา ประจำปี
    2560 อศจ.
[05:01:2560]
งานวิจัย
13:01:2559 ประกาศงานพัสดุ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
    ถนนคอนกรีดเสริมเหล็กรับ/ยื่นซอง สอบราคา
    ภายในวันที่ 1-13 ธ.ค. 2559
[06:15:59]
งานพัสดุ
13:01:2559 ประกาศงานพัสดุ การจัดซื้อเครื่องมือประจำตัว
    ผู้เรียนโดยวิธีการตกลงราคา
[08:11:59]
งานพัสดุ
13:01:2559 สารประจำเดือนกันยายน 2559 [08:11:59] งานประชาสัมพันธ์
13:01:2559 สารประจำเดือนสิงหาคม 2559 [09:09:59] งานประชาสัมพันธ์
13:01:2559 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2559
    ปีพุทธศักราช 2559-2560 ภาคใต้ 
[19:08:59]
งานวิจัย
13:01:2559 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดและร่วมกิจกรรม
    ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาเปิดรับผลงาน
    ตั้งแต่15 ส.ค.-30 ก.ย. 2559
[19:08:59]
งานวิจัย
13:01:2559 สารประจำเดือนกรกฏาคม 2559 [19:08:59] งานประชาสัมพันธ์
13:01:2559 ขอเชิญผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
    ในงาน วันนักสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560
[09:08:59]
งานวิจัย
08:09:2559 ประชาสัมพันธ์เดือนมิถุนายน 2559 [30:06:2559] งานประชาสัมพันธ์
08:09:2559 ประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2559 [13:06:2559] งานประชาสัมพันธ์
08:09:2559 วารสารประจำปีการศึกษา  2557 [25:12:2558] งานประชาสัมพันธ์
08:09:2559 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยี่ยมชมผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์
    และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2559 ภาคใต้ /แบบตอบรับ

    [18:05:2559]
งานวิจัย
16:05:2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    ตำแหน่งครูสอนแผนกวิชาคหกรรม [28:04:2559]
งานบุคลากร
16:05:2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
    ตำแหน่งครูต่างชาติสอนแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
    [22:03:2559]
งานบุคลากร
16:05:2559 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    [07:03:2559]
งานประชาสัมพันธ์
16:05:2559 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนมกราคม 2559
    [07:02:2559]
งานประชาสัมพันธ์
16:05:2559 ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรม Microsoft Windows &
    Microsoft office 440 License [09:01:2559]
งานพัสดุ
16:05:2559 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนธันวาคม 2558
    [19:01:2559]
งานประชาสัมพันธ์
16:05:2559 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
    [9:12:2558]
งานประชาสัมพันธ์
16:05:2559 ขอเชิญส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 'Seacon
    War of Steel 2015' [30:10:2558]
งานวิจัย
16:05:2559 ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การ
    กีฬาประจำปี 2558 [21:10:2558]
งานวิจัย
16:05:2559 กำหนดการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา 'สุดยอดนวัตกรรม
    อาชีวศึกษา' ประจำปี 2558 [21:10:2558]
งานวิจัย
16:05:2559 ขยายเวลาส่งโครงงานและผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
    ของคนรุ่นใหม่ฯ [21:10:2558]
งานวิจัย
09:12:2558 ประกาศสอบราคมซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสาย
    อาชีวศึกษา (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เฉพาะอาชีพ
    ระดับ ปวช.1)
[19:11:2558]
งานพัสดุ
09:12:2558 ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกการบริหารจัดการงานโรงแรม
    ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
[20:10:2558]
งานพัสดุ
09:12:2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีพศึกษา
    ภาคใต้ [
06:10:2558]
งานวิจัย
09:12:2558 ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนกันยายน 2558 [30:09:2558] งานประชาสัมพันธ์
09:12:2558 ประกาศสอบราคาชื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีว
    ศึกษา ปวช.1ฯ
[22:9:2558]
งานพัสดุ
09:12:2558  ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนสิงหาคม 2558 [07:09:2558] งานประชาสัมพันธ์
21:10:2558 ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
    สายอาชีพอาชีวศึกษา ฯ
[24:08:2558]
งานพัสดุ
21:10:2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
    ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC)
    [04:08:2558]
งานวิจัย
21:10:2558 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [04:08:2558] งานประชาสัมพันธ์
21:10:2558 ประชาสัมพันธ์ Hand Out ดัชนีการวิจัย บันไดสู่การพัฒนา
    ประเทศ 2558
www.nrct.go.th [29:06:2558]
งานวิจัย
21:10:2558 เปลี่ยนแปลงชื่อประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ [23:06:2558] งานวิจัย
07:09:2558 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ 'IEEE Latin American
    Robotuc Competition 2015'
[13:07:2558]
งานวิจัย
07:09:2558  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท.ประจำปี 2558
     (PTT YOUTH CAMP 2015)
[13:07:2558]
งานวิจัย
07:09:2558 ประชาสัมพันธ์สานประจำเดือนมิถุนายน 2558 งานประชาสัมพันธ์
07:09:2558 ประชาสัมพันธ์ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
    ครั้งที่ 15 พ.ศ.2558
[26:06:2558]
งานวิจัย
07:09:2558 ประกาศรับข้อมเสนองานวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจง
    กรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559
[23:06:2558]
งานวิจัย
07:09:2558 ประกาศสอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ
    ภาษาอังกฤษฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. ถึง 3 ก.ค. 2558

    [19:06:2558]
งานพัสดุ
29:06:2558 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
    งานวางแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 2558
    [09:06:2558]
งานพัสดุ
29:06:2558 สารประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [30:05:2558] งานประชาสัมพันธ์
29:06:2558 ขอเชิญ ส่งงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
    (นวท.) ครั้งที่ 15 (2558)
[04:06:2558]
งานวิจัย
29:06:2558 ขอเชิญผู้บริหารบุคลากร ครู/ผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานวิจัย
    เข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2558

    [26:05:2558]
งานวิจัย
29:06:2558 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานฯ ด้วยวิธีทาง
    อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2558
[21:05:2558]
งานพัสดุ
29:06:2558 รายละเอียดการรับสมัคร ระดับ ปวช. และปวส. ปีการศึกษา
    2558 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เปิดเรียน 18 พ.ค. 2558
    [15:05:2558]
งานทะเบียน
29:06:2558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง
    ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
[06:05:2558]
งานพัสดุ
29:06:2558 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้าง
    ก่อสร้างงานอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอย ไม่ต่ำกว่า
    4,000 ตารางเมตร
[27:04:2558]
งานพัสดุ
15:05:2558  ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
     นักเรียนใหม่ 1/2558 วันที่ 12 พ.ค. 2558
 [20:04:2558]
งานทะเบียน
15:05:2558 ประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการต่างๆ การสอบปรับพื้นฐาน
    ความรู้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 /2558
[03:04:2558]
งานทะเบียน
15:05:2558 ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558
    เข้าเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 20 เม.ย.-1 พ.ค. 2558
[27:03:58]
งานทะเบียน
15:05:2558 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ 'สร้างองค์ความรู้
    และเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
' [24:03:2558]
งานวิจัย
15:05:2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการ
    ส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี 2559
[24:03:58]
งานวิจัย
20:04:2558 ประกาศเลื่อนกำหนดการรับใบ รบ.1 ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา
    2557 (จบพร้อมรุ่น) เป็นวันที่ 3 เม.ย. 2558 [25:03:2558]
งานทะเบียน
20:04:2558 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ใช้สอย
    ไม่ต่ำกว่า 4,000 ต.ม. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ด้วยวิธีทาง
    อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2558
[16:03:2558]
งาานพัสดุ
20:04:2558 ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2558 [02:03:2558] งานประชาสัมพันธ์
20:04:2558 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) 2558
    วันที่ 26-28 มี.ค. 2558 /แบบตอบรับเข้าร่วม
[24:02:2558]
งานวิจัย
20:04:2558 ขอเชิญร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน [03:02:2558] งานวิจัย
20:04:2558 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand 
    Research Symposium 2015
[03:02:2558]
งานวิจัย
20:04:2558 ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือน มกราคม 2558 งานประชาสัมพันธ์
02:03:2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
    ภายในวันที่ 17-27 ก.พ. 2558
[18:02:2558]
งานพัสดุ
02:03:2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
    ภายในวันที่ 13-25 ก.พ. 2558
[13:02:2558]
งานพัสดุ
02:03:2558 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
    และสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2558
[16:01:2558]
งานวิจัย
02:03:2558 ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาฯ
    ประจำปี 2558
[16:01:2558]
งานวิจัย
02:03:2558 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เรื่องการรับสมัคร ปีการศึกษา 2558
    รอบ open house
[12:01:2558]
ทะเบียน
02:03:2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ระหว่าง
    วันที่ 12 - 26 มกราคม 2558
[13:01:2558]
งานพัสดุ
02:03:2558 ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา 'วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2558 [08:01:2558] งานวิจัย
02:03:2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
    ภายในวันที่ 19 ม.ค. 2558
[07:01:2558]
งานพัสดุ
16:01:2558 ประาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในวันที่ 16 ม.ค. 58
    [30:12:2557]
งานพัสดุ
16:01:2558 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานฯ
    พร้อมกำหนดการ
  [23:12:2557]
งานพัสดุ
16:01:2558 ประกาศร่าง TOR อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า
    4,000 ตร.ม.
  [15:12:2557]
งานพัสดุ
16:01:2558 ประกาศวิทยาลัยหยุดทำการเรียนฯ วันที่ 20-30 ธ.ค. 2557
    เพื่อชดเชยวันที่ 10 และ 13 ธ.ค. 2557
  [08:12:2557]
ฝ่ายวิชาการ
 16:01:2558  ประกาศสอบราคาชุดปฏิบัติการทางภาษา แผนกวิชาภาษา
     ต่างประเทศ
  [01:12:2557]
 งานพัสดุ
16:01:2558 ประกาศ สอบราคาเครื่องเชื่อมมไฟฟ้าแบบ DC ขนาด 300A
    แผนกช่างเชื่อมโลหะ
  [02:12:2557]
งานพัสดุ
16:01:2558 การประกวดภาพพยนต์สั้น วัฒนธรรมสุขสันต์  มหัสจรรย์เมืองไทย
    เที่ยวได้ตลอดปี
  [27:11:2557]
ประชาสัมพันธ์
16:01:2558 ประกาศสอบราคา ซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.
    พร้อมอุปกรณ์ช่างกลโณงงาน ( 20 พ.ย. 57 - 4 ธ.ค. 57)
 
     [20:11:57]
งานพัสดุ
16:01:2558 การจัดส้งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี
    งบประมาณ 2559
  [21:08:2557]
งานวิจัย
16:01:2558 โครงการศึกษาดูงาน World Robocup 2014 Joao Pessoa -
     Paraiba-Brazil
  [29:05:2557]
งานวิจัย
16:01:2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยฯ
    ระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2557
  [29:05:2557]
งานวิจัย
28:11:2557 ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาฯ เสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
    ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
[29:05:57]
งานวิจัย
28:11:2557 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [26:05:57] งานประชาสัมพันธ์
28:11:2557 ประกาศสอบราคากลางปรับปรุงอาคารหอประชุม วท.กบ. [07:05:57] งานพัสดุ
28:11:2557 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วม
    คัดสรรค์เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี 2557
[11:03:57]
งานวิจัย
 28:11:2557 วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2556 [09:12:57]  งานประชาสัมพันธ์
 26:05:2557  ประกวดสอบราคาซื้อสื่อมัติมีเดีย จำนวน 28 รายการ [02:05:57] งานพัสดุ
 26:05:2557  ประกาดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมฯ [02:05:57] งานพัสดุ
 26:05:2557  ร่างเอกสารการจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมฯ [23:04:57] งานพัสดุ
 26:05:2557  ร่างขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR งานพัสดุ [23:04:57] งานพัสดุ
 26:05:2557  ประกาศสอบราคาซื้อ Microsoft Window & Microsoft office
     [10:03:57]
งานพัสดุ
       
  ข้อมูลย้อนหลังข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
 26:05:2557  ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [10:03:57] ประชาสัมพันธ์
 26:05:2557  ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนมกราคม 2557 [10:03:57] ประชาสัมพันธ์
10:03:2557  ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนธันวาคม 2556 ประชาสัมพันธ์
10:03:2557  ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ประชาสัมพันธ์ 
11:02:2557 เตรียมการประเมินและกำหนดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับ
    รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556
[18:01:2557]
งานศูนย์ข้อมูลฯ
11:02:2557 ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา [15:01:2557] งานพัสดุ
11:02:2557 ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนตุลาคม 2556 [14:11:2556] งานประชาสัมพันธ์
11:02:2557 ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนกันยายน 2556 [30:09:2556] งานประชาสัมพันธ์
11:02:2557 เผยแพร่ผลการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
    (นวท.) ครั้งที่ 13 ลูกกลิ้งรีดสายไฟ/อุปกรณ์ตัดหอยก้นแหลม

    [28:08:2556]
งานวิจัย
17:01:2557 โครงการส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา
    ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ด่วนที่สุด
งานวิจัย
 17:01:2557 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพย์ภายในวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
    [06:12:2556]
 พัสดุ
 17:01:2557 แบบฟอร์มรายการเกียรติบัตรที่ใช้ในการแข่งขันฯ ในการประชุมวิชาการ
    ครั้งที่ 24 / 2556
[09:12:2556]
 แผนฯ
 21:10:2556 เชิญชมนิทรรศการ 'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ' / แบบแจ้ง
    ประสงค์เข้าร่วมงานฯ (งานวิจัย)
www.researchexpo.nrct.go.th
    [31:07:2556]
วิจัย
 21:10:2556 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
    [31:07:2556] 
วิจัย 
 21:10:2556 แจ้งขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับคัดเลือกการนำเสนอ
    ผลงานวิจัย  อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2556
[18:06:2556]
วิจัย 
 21:10:2556 เชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยของครู และโครงการของนักเรียน
    นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 [18:06:2556] 
วิจัย
 21:10:2556 ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนพฤษภาคม 2556 [08:06:2556]  ประชาสัมพันธ์
 29:07:2556 การแก้ไขแนวทางการขอเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
    การอาชีวศึกษา
[06:06:2556] 
วิจัย
 29:07:2556 จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
    ตามมติคณะรัฐมนตรี
[21:05:2556] 
 วิจัย
 29:07:2556 ขอเชิงส่งข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)
    ครั้งที่  13  ประจำปี 2556
[09:05:2556]
 วิจัย
 29:07:2556 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
    (MRPM) 2556  ช่วงที่ 2
 [22:04:2556] 
 วิจัย
 07:06:2556 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่ง
    ประเทศไทย ครั้งที่ 13 2556 [22:4:56]
 วิจัย
 07:06:2556 อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
    ระดับชาติ 2556 ระหว่างวันที่ 6-9 เม.ย. 56 [5:4:56]
 วิจัย
   
ข้อมูลย้อนหลังข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
 
 07:06:2556 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง'Logistics Showcase 56' ครั้งที่ 3 [19:3:56]  วิจัย
 07:06:2556 ขอเชิญประชุมฯ เขียนขอเสนองานวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรเพื่อให้ได้คุณค่า
     และงบประมาณ ภายในวันที่ 28 มี.ค. 56 [26:2:56]
 วิจัย
 05:04:2556  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและ
     ประเมินผลโครงการ วันที่ 14-15 มี.ค. 56
[26:02:2556]
 วิจัย
 05:04:2556  ประกาศสอบราคาซ่อมแซมและทาสี อาคาร 1 จำนวน 5 รายการ
     [14:02:56]
 พัสดุ
 05:04:2556  ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
     คัดสรรเพื่อรับรางวัน ประจำปีการศึกษา 2555
[13:02:2556]
 วิจัย
 05:04:2556  ประชาสัมพันธ์ สารประจำเดือนมกราคม 2556 [01:02:2556]  ประชาสัมพันธ์
 18:02:2556  ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
     และสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 /แบบตอบรับ
     /แบบฟอร์ม symposium
[14:01:2556]
 วิจัย
 18:02:2556  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/แบบฟอร์ม
     เสนอผลงาน/แบบฟอร์มเสนอบทความ
[14:01:2556]
 วิจัย
 18:02:2556  ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน'วันนักประดิษฐ์'
     ประจำปี 2556 [24:12:2555]
 วิจัย
 14:01:2556 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและ
    สิ่งประดิษฐ์(การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนชนิดใบพัด
    4 ชุด ) /แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ
[06:12:2555]
 วิจัย
 14:01:2556 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพลังงานสีเขียว
    /ใบตอบรับ
 [20:12:2555] 
 วิจัย
 26:12:2555 ขอเชิญส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัย/แบบตอบรับ
    การเข้าร่วมโครงการฯ
[06:12:2555]
 วิจัย
 26:12:2555 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนฯ /แบบฟอร์ม
    เสนอผลงานฯ /กำหนดการสนามที่ 1 ภาคกลาง
[04:12:2555]
 วิจัย
 26:12:2555 ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ประจำปี 2556 /แบบฟอร์มเสนอผลงานฯ
[04:12:2555]
 วิจัย
 26:12:2555 แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการให้คะแนนการประกวดสิ่งประดิษฐ์
    ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกระบี่
[29:11:2555]
 วิจัย
 26:12:2555 ใบสมัครแจ้งสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมประกวดระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกระบี่
    ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
[29:11:2555] 
 วิจัย
 06:12:2555 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีว
    ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
[16:11:2555]
 วิจัย
 06:12:2555 การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 2 สำนักงานก.พ.ร.
    http://www.opdc.go.th ระหว่างวันที่ 15-30 พ.ย. 2555
    [16:11:2555]
 วิจัย
 04:12:2555 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบ
    web page  แข่งขันวันที่ 22  พ.ย. 2555
 วิจัย
 04:12:2555 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
    สายอาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)
 วิจัย
 29:11:2555 ผลการแข่งขันหุนยนต์ด้วยระบบปฎิบัติการ Android ชิงถ้วยพระราชทาน
    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 5 ปี 2555
 
 วิจัย
 16:11:2555 ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงและประกวด
    ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 25556 วันที่ 2-5 ก.พ. 2556
 วิจัย
16:11:2555 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการครั้งที่ 51 โดยส่งบท
    คัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่
    htt://annualconference.ku.ac.th
วิจัย
16:11:2555 ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวดในโครงการค่ายนักประดิษฐ์
   รุ่นใหม่ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556
วิจัย
16:11:2555 ประกาศเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยอาชีวศึกษา วัจัย
16:11:2555 กำหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม 2555 บุคลากร
16:11:2555 สารประจำเดือนกันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์
16:11:2555 วารสารวิทยาลัยฯ vol.02/2012 ประชาสัมพันธ์


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 15.26 KBs
Upload : 2012-11-05 11:20:14
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


kbtcDB
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาลัย


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.885780 sec.