chalermsak Article


ประกาศผลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับชาติ
ประกาศรายชื่อเยาวชนไทย รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากอาชีวะ ในผลงานส่งเข้าประกวด7ประเภท
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะรางวัลในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2554ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2554 ครั้งนี้ จัดเป็นปีที่ 24 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการประกวดในระดับภาค จำนวน 175 ผลงาน แบ่งออกเป็น 7 ประเภทได้แก่ สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ, สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ, สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน และทีมหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา จำนวน 21 ทีม โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

         ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ รางวัลที่ 1 'ส้วมเคลื่อนที่...ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา' รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 'ฮูล่าฮุปแบบลูกกลิ้ง ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี' รองชนะเลิศอันดับ 2 'ประแจขันสตับโบลท์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช' รองชนะเลิศอันดับ 3 'คราดพลิกข้าวเปลือก ของวิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์'    
        
         ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ รางวัลที่ 1 'เครื่องตัดลวดรัดต้นยางพาราอัตโนมัติ ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี' รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 'เครื่องปอกมะพร้าว ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี' รองชนะเลิศอันดับ 2 'อุปกรณ์เสียบหมูปิ้ง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่' รองชนะเลิศอันดับ 3 Side Car 2 w ของวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จ.จันทบุรี
 
         ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ 'เมล็ดมะม่วงเบาแช่อิ่มและอบแห้ง ของวิทยาลัยอาชีวสงขลา' รองชนะเลิศอันดับ 1 'อุปกรณ์ช่วยเติมและเช็คระดับน้ำกลั่น ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่' รองชนะเลิศอันดับ 2 'เปลือกแตงโมแผ่นปรุงรส ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา' รองชนะเลิศอันดับ 3 'ผักแกะสลักดองสามรส ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต' 

         ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ 'หลอดไฟอมตะ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี' รองชนะเลิศอันดับ 1 'เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่' รองชนะเลิศอันดับ 2 'พัดลมระบบทำความเย็นจากน้ำ ของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานี' รองชนะเลิศอันดับ 3 'ชุดบัดกรีแบบประหยัดพลังงาน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช' 

         ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ 'เครื่องเหลาทางมะพร้าว ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง' รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 'อุปกรณ์แกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยมือ ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย' รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 'อุปกรณ์พับใบตอง ของวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง จ.นครราชสีมา' รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 'อุปกรณ์สอยมะละกอ ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก' 

         ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ 'เครื่องอัดกะปิ ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง' รองชนะเลิศอันดับ 1 'เครื่องปอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูง ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จ.สุโขทัย' รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องตัดโฟม V 3 ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา' รองชนะเลิศอันดับ 3 'เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสาร V3 ของวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์' 

         ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศ 'ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC โปรแกรมด้วยภาษา PEC BASIC และภาษา C ของวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา' รองชนะเลิศอันดับ 1 'ชุดฝึกและจำลองปัญหาระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง' รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 'ชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน' รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 'ชุดทดลองแขนกลนิวเมติกส์อุตสาหกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่'

สำหรับทีมหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ ทีมมะลิ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมหินจอก 2 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จ.ตรัง รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบดินทร์ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ จ.จันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมบ้านยางโพรง จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง จ.สุราษฎร์ธานี รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ทีมดุสิต 3 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จ.เชียงราย รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ทีมฮิลมาร์พาเบิล จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล จ.เลย
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13 มีนาคม 2555

Content's Picture

Size : 2.88 KBs
Upload : 2012-03-13 14:17:02
Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>

Vote this Content ?

0
Vote(s)
Create by :


chalermsak
Detail Share
Status : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เครื่องกล


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

Policy | Development
Generated 0.043083 sec.