kbtc


ประวัติวิทยาลัย
                                                                  
                                                          ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
           ณ วันที่ 25 เมษายน 2521 นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ได้มีหนังสือไปกรมอาชีวศึกษา
เพื่อขอให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคที่จังหวัดกระบี่  ทางจังหวัดกระบี่ได้จัดเตรียมที่ดินเพื่อ การก่อสร้างไว้ให้แล้ว
ในวันที่ 10 มกราคม 2523 นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัย  ประเภท
อาชีวศึกษาขึ้นที่จังหวัดกระบี่โดยมีชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคกระบี่” สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคกรมอาชีวศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป และในปีเดียวกันนี้  นายวิเวกปางพุฒิพงศ์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ นายเขียน สุวรรณสิงห์
ผู้อำนวยการกองออกแบบและก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ เพื่อประสาน  งานเรื่องที่ดิน ปรากฏว่า ที่ดินที่ทาง
จังหวัดเตรียมไว้ให้เป็นที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเดิมมีเนื้อที่
97 ไร่  โดยประมาณ ต่อมามีการแบ่งที่ดินบางส่วนให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ หลายหน่วยงาน เหลือไว้ให้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่เพียง
41 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอในการก่อสร้าง กรมอาชีวศึกษา  จึงได้มอบหมายให้  นายพิเชษฐ์ คงทน ผู้อำนวยการ กองวิทยาลัยเทคนิค
เดินทางมายังวิทยาลัยเทคนิคกระบี่อีกครั้ง เพื่อประสานงานเรื่องที่ดิน สามารถขยายเนื้อที่ได้ประมาณ 64 ไร่  3 งาน และทางทิศ
ตะวันตกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีแนวทางขยายเนื้อที่เข้าไปได้อีก

          ต่อมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 นายวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายจิต เอียดสังข์ เป็นผู้ประสาน
งานก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคกระบี่  โดยได้อนุมัติเงินงบประมาณ 7,652,400 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ รวม 4 รายการ ดังนี้
 1. อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 18 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
 2. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 4 หลัง
 3. บ้านพักนักการภารโรงแบบ 3 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง
 4. โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 1หลัง

         เรือตรีสุกรี รักษ์ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายไพบูลย์ เสียงก้อง ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้จัดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2523  โดยมี นายวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เป็นประธาน
ต่อมา นายจิต เอียดสังข์ ผู้ประสานงานก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำจังหวัดกระบี่ได้  กรมอาชีวศึกษา
จึงแต่งตั้งให้ นายจรุง เข้มแข็ง ตำแหน่งอาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นผู้ประสานงานก่อตั้งแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นต้นมา และกรมอาชีวศึกษา  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายจรุง เข้มแข็ง รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2524  ต่อมาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณปี 2524 เป็นเงิน 5,254,645 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย
1. โรงฝึกงานช่างยนต์แบบแฝด จำนวน 1 หลัง
2.โรงฝึกงานช่างก่อสร้างแบบแฝด จำนวน 1 หลัง
3.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 4 หลัง
4.บ้านพักนักการภารโรงแบบ 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

         และได้รับเงินงบประมาณปี 2525 เป็นเงิน 3,777,950 บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ช่างก่อสร้างและช่างยนต์ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย
1. อาคารปฏิบัติการช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง
2. บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2525 นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้เปิดทำการสอนเป็นวันแรกตามเป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งได้เปิดทำการสอน 2 แผนกวิชาคือ ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2525 นี้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มีจำนวน
ครู-อาจารย์ ทั้งหมด 24 คน มีนักเรียน 128 คน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 08.02 น. พิธีเปิดอาคารเรียน โดย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2527 วิทยาลัยฯ ได้เปิดทำการสอนแผนกต่าง ๆ เพิ่มอีก 2 แผนกวิชา คือ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีครู-อาจารย์  
                 รวมทั้งหมด 26 คน นักเรียน 576 คน
พ.ศ. 2528 ได้เปิดทำการสอนแผนกวิชาพณิชยการ
พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้เพิ่มปริมาณการรับนักเรียน-นักศึกษามากขึ้น เป็นลำดับ และได้จัดการเรียนการสอน
                 ทั้งระดับ ปวช. และในระดับ ปวส. ดังนี้
พ.ศ. 2535 - เริ่มเปิดสอน แผนกวิชาช่างยนต์ ในระดับ ปวส. เป็นสาขาแรก
                - เริ่มเปิดทำการสอนแผนกช่างกลโรงงาน ในระดับ ปวช.
พ.ศ. 2536 - เริ่มเปิดสอนแผนกพณิชยการ และแผนกไฟฟ้ากำลังในระดับ ปวส.
พ.ศ. 2537 - เริ่มเปิดสอนแผนกช่างก่อสร้าง ในระดับ ปวส.
พ.ศ. 2538 - เริ่มเปิดสอนแผนกช่างกลโรงงาน สาขาเทคนิคการหล่อ ในระดับ ปวส.

          นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้สนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษา ในด้านการขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ 
“ช่างฝึกหัดอาชีวเทคนิคพัฒนาชนบท” พ.ศ.2538 กรมอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เป็นการศึกษา “ระบบทวิภาคี”
          โอกาสนี้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ดำเนินการ โดยเปิดรับนักศึกษา แผนกพณิชยการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจโรงแรม (ทวิภาคี)มีนักศึกษารุ่น แรกจำนวน ทั้งสิ้น 44 คน 
          - แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ทำการเปิดระบบการสอนแบบ ทวิภาคี ในระดับ ปวช.
พ.ศ. 2539 - เริ่มเปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช. และเปิดสาขาวิชาเทคนิค การผลิต ในระดับ ปวส. ของแผนก
                   ช่างกลโรงงาน
พ.ศ. 2542 - แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ทำการเปิดระบบการสอนแบบ ทวิภาคี ในระดับ ปวส.
พ.ศ. 2543 - เริ่มเปิดรับนักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับ ปวส.
พ.ศ. 2544 - เริ่มเปิดสาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ ระดับ ปวส. ในแผนกวิชาช่างเชื่อม
                 - เริ่มเปิดสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                 - เริ่มเปิดแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวส.
พ.ศ. 2545 - แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แยกออกมาเป็น 2 แผนก คือ แผนกวิชาธุรกิจ  การโรงแรม และแผนกวิชา
                   ธุรกิจการท่องเที่ยว
                 - แผนกวิชาพาณิชยกรรม เปลี่ยนเป็นประเภทวิชาพณิชการ และแบ่งเป็นแผนกวิชาการบัญชี, การเลขานุการ, การขาย
                   และการตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 254ุ6 - เริ่มเปิดประเภทวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ  ปวส.
พ.ศ. 2547 - เริ่มเปิดสาขาวิชาเครื่องกล สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช. 
                 - เริ่มเปิดสาขาวิชาพณิชยการ สาขาภาษาต่างประเทศ ในระดับ ปวช.
                 - เริ่มเปิดงานสาขางานแม่พิมพ์พลาสติกในระดับ ปวช. และ ปวส. 
                 - เริ่มเปิดสาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าในระดับ ปวส.
                 - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ในระดับ ปวส.
                 - แผนกช่างก่อสร้าง เปิดสาขางานเทคนิคการก่อสร้างในระดับ ปวส.
                 - แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดสาขางานการโรงแรม, สาขางานการ ท่องเที่ยว, สาขางานมัคคุเทศก์
                   ทางทะเลในระดับ ปวส.
พ.ศ. 2548 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดสาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับ ปวส.
พ.ศ. 2549 เริ่มเปิดสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช.
พ.ศ. 2550 เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม
พ.ศ. 2554  เริ่มเปิดสอนสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ  ปวช. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2558  เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (ทล.บ.)  ปีการศึกษา  1/2558  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 


********************************************************************************************

                                                    อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

                                                 'ทักษะวิชาชีพดี  มีจิตสาธารณะ'
                              (To be the best skill, and public consciousness being)

                                                 เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

                                            'สร้างสรรค์นวัตกรรม นำความรู้สู่ชุมชน'
             (To be creating the innovation and knowledge to community development)


ปรัชญา  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

       “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมวิชาการ  งานคือชีวิต”

                 ทักษะเยี่ยม   คือ   มีความชำนาญที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพในการทำงานอย่าง

                                        คล่องแคล่ว  ว่องไว  ถูกต้อง  และแม่นยำ

                 เปี่ยมวิชาการ  คือ  มีความรู้ความสามารถ เป็นเอกทางวิชาที่ตนได้ร่ำเรียนมา

                                        อย่างแจ่มแจ้ง สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

                งานคือชีวิต   คือ   ความมีใจรักงาน จริงใจต่องาน ที่ทำทุกอย่างและทำให้สำเร็จด้วยดี 

                                       มีความรับผิดชอบสูง

 

วิสัยทัศน์  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

        วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพที่ผลิต  และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ทันต่อเทคโนโลยี  สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับชาติและนานาชาติ

 

พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

         พันธกิจที่  1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรมและทันต่อเทคโนโลยี  
                        สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับชาติ  และนานาชาติ

         พันธกิจที่  2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         พันธกิจที่  3  เพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ
                         อย่างยั่งยืน

         พันธกิจที่  4  วิจัย  สร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและสังคม
        
         พันธกิจที่  5  ทำนุบำรุงศิลปะ  วัฒนธรรม  รักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม


*************************************** 25/03/2556**************************************


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023506 sec.