kbtc


v-cop 2560
                                                    
                                           เข้าสู่ระบบ www.v-cop.go.th

                         Login ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทั้ง Username/Password

          v-cop เป็นคลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ใน สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศได้ใช้ เป็นฐานข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ข้อมูลกับสถานประกอบการ ทราบถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของนักเรียน นักศึกษาในด้าน ข้อมูลความรู้ความสามารถเพื่อสถานประกอบการจะได้
เลือกพิจารณาคนเข้าทำงานอย่างตรงความต้องการ
         วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้บริการนักเรียน
นักศึกษา 
ของวิทยาลัย ได้เข้าถึงข้อมูลแหล่งงาน, ข่าวสารแรงงาน ด้วยตนเอง ผ่าน
www.v-cop.go.th

        
       สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบกำลังคนอาชีวศึกษา
เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2560 นักศึกษาควรดำเนิน
การเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ v-cop.go.th ก่อนจบปีการศึกษา 2560
    
    
       สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้จาก www.v-cop.go.th และ www.kbtc.ac.th
คลิดเพื่อ Download ใบสมัครสมาชิกสำหรับสถานประกอบการ แล้วส่งมายัง
วิทยาลัย
เทคนิคกระบี่ (งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)  หรือ E-mail: admin@kbtc.ac.th 0815394508  Fax.075-611-797 
 


นักศึกษาที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูล 

 *ให้นักศึกษา Login ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทั้ง Username/Password

 *คู่มือสำหรับนักศึกษาเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ v-cop.net
คลิกเพื่อDownload

 *ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาสามารถเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่ ห้องดอกแก้ว 3
อาคารศูนย์วิทยบริการ


มีปัญหาการเข้าใช้ระบบติดต่อสอบถามได้ที่
- เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (โทรติดต่อภายใน 120 )
- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ อ.เอนก  จารุเกียรติกุล
- หัวหน้าแผนกวิชาต้องแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคัน 
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/งานทะเบียน


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023348 sec.