kbtc


ฝ่ายวิชาการ
                                                                      
                                                นายสุทิน  ทองพลับ
                                รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
                                                  ฝ่ายวิชาการ
  ปฏิทินฝ่ายวิชาการ 1/2561
       
           งานสื่อการเรียนการสอน
           งานพัฒนาหลักสูตร
  - 
ตัวอย่างงบหน้าจัดตารางสอน 
                  
- ตารางเรียน-สอน-พื้นที่
     - บันทึกข้อความขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน              
                 - บันทึกข้อความขออนุมัติคาบการจัดตารางสอน
                 - แบบคำร้องขอไปเรียนที่อื่น
 - แบบบันทึกการนิเทศการสอน
                 - ใบขออนุญาตสับเปลี่ยนคาบสอน
                 - ใบสอนทดแทน
                 - ใบสอนแทน
                 - ใบสอนพิเศษ ซ่อมเสริม
                 - แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
                 - ใบเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน
 - แบบฟอร์มแผนการเรียน หลักสูตร ปีการศึกษา 2556
                 - แบบฟอร์มเสอนรายชื่อหนังสือ สมอ 1 
 - รายการจัดซื้อหนังสือเรียน
 - บันทึกหลังการสอน
              ตัวอย่างแผนการสอน
                  - คู่มือการตรวจแผนการสอน
                  - ตารางวิเคราะห์แผนการสอนวิชา  เขียนแบบเทคนิค
                  - ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
                  - บันทึกหลังการสอน
                  - แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน
                  - ปกแผนการจัดการเรียนรู้, คำนำ, สารบัญ
                  - แผนการเรียนรู้วิชาเขียนแบบหน่วยที่ 2
                  - รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  
                  - ฟอร์มแผนการเรียน ปวส. หลักสูตรพุทธศักราช 2557
                  - ฟอร์มและสไลด์ การจัดทำแผน 14-15 พค.58 
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  คู่มือวิชาโครงการ
- คู่มือการทำวิชาโครงการ
  - ตัวอย่างวิชาโครงการ
  - คู่มือวิชาโครงการ(เชิงทดลอง)
คู่มือวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย
  - คู่มือวิชาโครงการ(เชิงสำรวจ)
คู่มือวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
           งานวัดผลและประเมินผล   
           งานวิทยบริการและห้องสมุด
           งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ใบเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023406 sec.