kbtc


ฝ่ายวิชาการ
                                                                      
                                                นายสุทิน  ทองพลับ
                                รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
                                                  ฝ่ายวิชาการ
  ปฏิทินฝ่ายวิชาการ 1/2560
       
           งานสื่อการเรียนการสอน
           งานพัฒนาหลักสูตร
                  -
งบหน้ารายละเอียดขออนุมัติตารางสอน
                  - ตารางเรียน-สอน-พื้นที่
                  - บันทึกการสอน
                  - บันทึกข้อความขออนุมัติคาบการจัดตารางสอน
                  - แบบบันทึกการนิเทศการสอน
                  - ใบขออนุญาตสับเปลี่ยนคาบสอน
                  - ใบสอนทดแทน
                  - ใบสอนแทน
                  - ใบสอนพิเศษ ซ่อมเสริม
                  - แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
                  - แบบฟอร์มแผนการเรียน หลักสูตร ปีการศึกษา 2556
              ตัวอย่างแผนการสอน
                  - คู่มือการตรวจแผนการสอน
                  - ตารางวิเคราะห์แผนการสอนวิชา  เขียนแบบเทคนิค
                  - ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
                  - บันทึกหลังการสอน
                  - แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน
                  - ปกแผนการจัดการเรียนรู้, คำนำ, สารบัญ
                  - แผนการเรียนรู้วิชาเขียนแบบหน่วยที่ 2
                  - รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  
                  - ฟอร์มแผนการเรียน ปวส. หลักสูตรพุทธศักราช 2557
                  - ฟอร์มและสไลด์ การจัดทำแผน 14-15 พค.58
           งานวัดผลและประเมินผล   
           งานวิทยบริการและห้องสมุด
           งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023490 sec.