kbtc


ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

นายนพณัช  หงษา
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

            สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
            งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
            งานปกครอง
            งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
            งานครูที่ปรึกษา
                - แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
                - แบบฟอร์การบันทึกกิจกรรมต่างๆ ของงานครูที่ปรึกษา
            งานโครงการพิเศษและบริการ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023139 sec.