kbtc


ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวินัย  หมื่นรักษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
            งานวางแผนและงบประมาณ
                     - แบบฟอร์มการเขียนโครงการเข้าแผนฯ ปี 2561 
                     - แบบฟอร์มสผ. แบบ ค. ปี 2561
                     - แบบฟอร์มรายงานผลตามแผน  
                     - บันทึกข้อความ/ร่างแผนรับนักเรียน นักศึกษา ปี 2560 
                     - บันทึกข้อความ/เสนอโครงการเข้าแผนฯ 2561  
            ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
                     - กฏกระทรวงกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา
                     - เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
                     - คู่มือการประกันภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2555
                     - ยุทธศาสตร์ 2555 กระทรวงศึกษาธิการด้านอาชีวศึกษา
                     - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
                     - สรุปประเด็นคำถาม - คำตอบของสมศ.
                     - คู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (ด้านการอาชีวศึกษา)
                     - บทบาทหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 55
                     - แผ่นพับรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553  
                     - แผ่นพับรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2554.
                     - ข้อมูลการทำ sar ปีการศึกษา  2555
                     - SAR สถานศึกษา  2553
                     - SAR สถานศึกษา  2554
            งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
                      - แบบฟอร์เสนอโครงการ....
            งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
                    - 
แบบฟอร์มแผนธุรกิจ และบันทึกข้อความเสนอแผนธุรกิจ
                    -
แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปรายงานการฝึกประจำภาคเรียน
                    - แบบฟอร์ม สผ.2 -3 รายงานผลการฝึก
            งานความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.024199 sec.