kbtc


ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพิน  นิลบวร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
           งานบุคลากร
                    -
สรุปรายงานไปราชการประจำปีการศึกษา 2556 
                       (ประกอบการทำ SAR
)
  - คู่มือการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
  - แบบประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
                  - Logbook Teacher

            งานพัสดุ
                    - รายการ/ราคา วัสดุสำนักงาน (รอปรับปรุงข้อมูล)
            งานการเงิน
                    - แบบฟอร์มการยื่มเงิน
                    - แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง (ปี 2555)
                    - แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
                    - ใบมอบฉันทะ
                    - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
                    - ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
                    - ใบสำคัญรับเงิน
                    - ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญรับเงิน
            งานบัญชี
            งานอาคารสถานที่
            งานทะเบียน
                    - จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
            บริหารงานทั่วไป
            งานประชาสัมพันธ์
                    - สารประจำเดือนสิงหาคม 2556
                    - สารประจำเดือนกรกฎาคม 2556
                    - สารประจำเดือน ธันวาคม 2555
                    - สารประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
                    - สารประจำเดือน สิงหาคม 2555  
                    - สารประจำเดือน กรกฎาคม 2555
                    - สารประจำเดือน มิถุนายน 2555
                    - สารประจำเดือน พฤษภาคม 2555
                    - วารสานวิทยาลัยฯ Vol.01/2011
                    - สารประจำเดือน ธันวาคม 2554

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

นโยบาย | ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023357 sec.