kbtc Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


  ประวัติวิทยาลัย  
  ข้อมูลผู้บริหาร 
  ข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลสารสนเทศ 
  แผนที่สถานที่ตั้ง 
  เครื่องกล 
  เครื่องมือกล 
  โลหะการ 
  ก่อสร้าง 
  ไฟฟ้ากำลัง 
  อิเล็ทรอนิกส์
  การบัญชี 
  การขายและการตลาด 
  การเลขานุการ 
  ภาษาต่างประเทศ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การโรงแรม 
  การท่องเที่ยว 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  งานบัญชี งบทดลอง 
  KM : งานทะเบียน
  ห้องสมุด 
  อวท.หน่วยวิทยาลัย
     เทคนิคกระบี่
  ระบบตรวจเช็คเงินเดือน 
  ตรวจสอบผลการเรียน 
  e-learning 
  ชมภาพข่าว KTNews 
  ผลงาน/งานวิจัย 
  ผลงานวิจัยครู 2557
  VDO นำเสนอวิทยาลัย 
  ปฏิทินงาน 
  E-Mail@kbtc.ac.th  
  สถาบันการอาชีวศึกษา
    ภาคใต้ 2
  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
   สารพัดช่างกระบี่
  การอาชีพอ่าวลึก
  การอาชีพคลองท่อม
  วิทยาลัยเกษตรและ
    เทคโนโลยีกระบี่
  ศุนย์ประเมินสมรรถนะ
    ผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
    จังหวัดกระบี่ 
Activity

Popular Article
เรียนอาชีวะ..ดีอย่างไร
Create by : kbtc
Create : 2011-12-01 23:39:53 3989 7
Fact, in today society.
Create by : pb
Create : 2011-09-20 22:55:34 6662 6
Happiness & distress.
Create by : pb
Create : 2011-09-22 10:58:18 6035 6
The morale and motivation by Dr. Wong Monta Seree.
Create by : pb
Create : 2012-02-05 06:27:13 2431 6
Guide to Web KM applications.
Create by : pb
Create : 2011-10-05 20:37:43 3267 5
ข้าวกล้องสมุนไพรมากคุณค่า
Create by : KruAris
Create : 2011-12-03 22:27:56 2694 5
เคล็ดลับสุขภาพ
Create by : KruAris
Create : 2011-12-03 14:05:56 2276 5
วีดีโอ นำเสนอวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
Create by : kbtc
Create : 2011-11-17 10:16:20 10668 4
วีดีโอสรุปผลงานเด่น ปีการศึกษา 2553
Create by : kbtc
Create : 2011-09-19 22:04:22 3099 4
เปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Tab และ Apple iPad ในมุมมองการใช้งาน
Create by : ubonrat
Create : 2011-12-02 17:34:44 2811 4News
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
Create : 2017-09-07 14:26:27 225 0 Approve
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ข่าวสาร
Create : 2017-08-11 09:31:39 61 0 Approve
หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ข่าวสาร
Create : 2017-07-07 11:22:01 114 0 Approve
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 'นาทรายวิษณุเกมส์ ครั้งที่ 23' ปีการศึกษา 2560
Create : 2017-07-03 09:23:28 201 0 ข่าวสาร Approve
ขอต้อนรับนายวินัย หมื่นรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
Create : 2017-06-22 16:02:08 124 0 ข่าวสาร Approve

more


สาระน่ารู้
Search 
Guide to Web KM applications.
คู่มือการใช้งาน
Create by : pb
Create : 2011-10-05 20:37:43 3267 5
คู่มือการใช้งานเว็บ RMS 2016
คู่มือการใช้งาน
Create by : pb
Create : 2017-03-28 08:22:22 461 0

more


การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
    อนุรักษ์พลังงาน
[13:09:2560]
การขยายเวลารับสมัครส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Enjoy
    Science
[12:09:2560]
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   
[06:09:2560]
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และร่วมกิจกรรม ประกวด
   สิ่งประดิษฐิ์ระดับอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.- 30 ก.ย. 2560

  
[21:08:2560]
ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนกรกฎาคม 2560
[01:08:2560]
ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Enjoy 
    Science:Young Makers Conterst
[01:08:2560]
ประชาสัมพันธ์สารประจำเดือนมิถุนายน 2560
[04:07:2560]
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการ
    ประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10
    และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ
    ครั้งที่ 5
 
[04:07:2560]
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
    การเกษตรและอาหาร
[19:06:2560]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจง
    กรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
[06:06:2560]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ 'พัฒนาคุณภาพการเขียนข้อเสนอ
    การวิจัยอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562'
[06:06:2560]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการประชุมสัมนาและนำเสนอ
    ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ฯ
[06:06:2560]
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย CSNP Journal 
   
[06:06:2560]
ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ การคัดเลือกข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่
    ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน
    ก.ค.ศ. ฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด.
 [11:05:2559]  
แจ้ง ครู/นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดรายชื่อประจำห้องทุกสาขางาน
    ได้จากเมนู เกี่ยกับวิทยาลัย (ชื่อนักศึกษาประจำห้อง) หน้าแรกของ
     www.kbtc.ac.th / ดาวน์โหลด kmงานทะเบียน 
[21:10:56] 
                                                                                            ข้อมูลย้อนหลัง
 กำหนดการกู้ยื่มเงินกองทุน กยศ. และกรอ. ทั้งรายเก่าและ
     รายใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2560
[29:05:2560]
 บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตรอาสา
[29:05:2560]
 ดาวน์โหลดสมุดบันทึกกิจกรรม สำหรับนักเรียนแก้กิจกรรม 
     ส่ง จนท.งานกิจกรรมฯ
 
[23:02:2560] 
คู่มือการใช้ระบบ กยศ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
คู่มือการใช้ระบบ กรอ. ผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan) 
ประกาศ กยศ.และกรอ. กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั้งรายใหม่
    และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
    ประจำปีการศึกษา 2559
 
[26:05:2559]
ประกาศ นักศึกษาที่ยังไม่เข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบกำลังคนอาชีวศึกษา 
เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2558 นักศึกษาควร
ดำเนินการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลในระบบ www.v-cop.net ก่อนจบปีการศึกษานี้
(นักศึกษาสามารถดูรายชื่อรายละเอียดในการเข้าใช้ระบบได้จากข่าวสารวิทยาลัย)ด่านบน
                                                                                              ข้อมูลย้อนหลัง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 5 บท (งานประกันคุณภาพฯ) 
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559
    [17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
    
[10:03:2560]  
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559
    [10:03:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการประเมินตนเอง SAR ระดับงาน ประจำปีการศึกษา
    2559
[17:01:2560] 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเขียนโครงการฯ ส่งแผนฯ  ประจำปีงบประมาณ 2560
    [27:12:2559] 
                                                                                                 ข้อมูลย้อนหลัง

คลิก ชมภาพถ่ายจากงานประชาสัมพันธ์คลิก ชมภาพถ่ายจากงานสื่อการเรียนการสอนภาพข่าว KBTC


ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ๕ กันยายน ๒๕๖๐ภาพโครงการ virtual classroom management 31 August 2017ภาพงานวันแม่เทคนิคกระบี่ วันที่ ๑๐ สค.๒๕๖๐ภาพพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๗ กค.๒๕๖๐ภาพแสดงความยินดีนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกเทคนิคกระบี่ วันที่ ๒๗ กค.๒๕๖๐โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลอาชีวศึกษา
ด้วยระบบทางไกล


คำถามคำตอบการให้บริการโอนเงินแบบ
“พร้อมเพย์- PromptPay”หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

Comment(s)


Advertise


Tongue outสมาชิกท่านใดพร้อมที่จะให้ Link web ของท่านสู่หน้าเว็บเทคนิคกระบี่ ให้ส่ง rms แจ้งไปที่ ครูเอนก /ครูประชน ครับ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ฝ่ายแผนงานและความ
    ร่วมมือ
  ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
    นักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
  ครูประชน  บุญสุข
  ครูบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐ 
  ครูพิเชษฐ์   สายเส็น
  ครูเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
  ครูอลิษา  เจียวก๊ก
  ครูอุบลรัตน์ มณีมัย
  ครูนิกร วรภักดิ์
  ครูเปี่ยมศิลป์ ทองทิพย์
  ครูเอนก จารุเกียรติกุล


Statistic
Counter
1797255  New Article
วีดีโอมุมสูง เปิดโลกอาชีวศึกษา สู้ความเป็นเลิศก้าวสู้ Thailand 4.0 14/09/2560
Create by : md
เปิดโลกอาชีวศึกษา สู้ความเป็นเลิศก้าวสู้ Thailand 4.0 14/09/2560
Create by : md
โตรงการพัตนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและโครงการประกวดแผนธุรกิจ
Create by : md
โครงการการดำเนินการขับเคลื่อนตามพระราชกระแส เพื่อปลูกฝังค่านิยมคนดีควบคู่คุณธรรม
Create by : md
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Create by : kbtc
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน 05/09/2560
Create by : md
ภาพพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน ๕ กันยายน ๒๕๖๐
Create by : kt
พิธีลงนามความร่วมมือ-เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา
Create by : md
ภาพโครงการ virtual classroom management 31 August 2017
Create by : kt
ภาพการประกวดมิส รีไซเคิล 24/08/2560
Create by : md


วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖ แฟกส์ ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗ E-mail : info@kbtc.ac.th ผู้ดูแลระบบ E-mail : admin@kbtc.ac.th

Policy | Development
Generated 1.540405 sec.